ANASAYFA KURUMSAL PROFİL ÜRÜNLER HIZLI SİPARİŞ FORMU SERTİFİKALAR İLETİŞİM
 
Sın ai Gazları
:: Oksijen
:: Azot
:: Argon
:: Asetilen
:: Corgon
:: Karbondioksit
:: Amonyak
:: KuruHava
:: Hidrojen
:: Helyum
:: Propan
:: Varigon
:: Cronigon
Med ikal Gazlar
:: Medikal Oksijen
:: Azot Protoksit
Öze l Gazlar
:: Etilen Oksit
:: Metan Gazı
:: Özel Karışımlar
Gıd a Gazları
:: Gıda Gazları
Gaz  Ekipmanları
:: Regülatörler
:: Emniyet Ekipmanları
:: Balon Şişirme Aparatı
:: Kaynak Telleri
:: Hortumlar
:: Kesme Ve Kaynak Setleri
:: Diğer Ekipmanlar
1 KİMYASAL ÜRÜN KİMLİĞİ
Ürün Adı: Amonyak
Kimyasal Adı: Susuz Amonyak, NH3 (Anhydrous Ammonia)
Kullanım Alanı: Amonyak, çoğunlukla nitrik asit ve amonyum tuzlan imalatı ile üre, boya, ilaç ve plastik gibi organik madde imalatlarında kullanılmaktadır. Renksiz ve kendine özgü keskin kokusu olan bir gaz olan amonyak endüstride en çok azotlu gübre ve nitrik asit üretiminde başlangıç maddesi olarak ve laboratuvarlarda birçok kimyasal maddenin elde edilmesinde zayıf baz olarak kullanılır. Aynca, amonyaktan, normal sıcaklıkta basınç uygulandığında kolaylıkla sıvılaşan bir gaz olması ve oluşan bu sıvının buharlaşma ısısının yüksekliği (327 kcal/g) nedeniyle soğutucu gaz olarak da yararlanılmaktadır.
2 BİLEŞİM, BİLEŞENLER İLE İLGİLİ BİLGİ
Bileşen %
Hacim
Par.Pat.
Tüzüğü
PEL
OSHA(2)
TLV-
ACGIH(3)
LD50 veya
LC50(5)
Karbondioksit
Förmül: CO2
Cas No: 124-38-9
99.9'dan
99.995'e
kadar
5000 ppm
MAK (1)
5000 ppm
TWA (4)
5000 ppm
TWA
30,000 ppm
STEL(6)
Uygulaması
Yok
11.07.1993 Tarih 21634 sayılı Resmi’Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğine göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmıştır.
(2) PEL — QSHA: A.BD İş Güvenliği işçi Sağlığı İşçi Sağhğı İdaresi’ nce İzin Verilen Maruz Kalmma Sınırı
(3) TLV — ACGTİ-İ: Amerika Devlet Sanayi Hijyeni Görevlileri Birliği, Eşik Sınır Değeri
(4) TWA: 8 saatlik işgünü boyunca maruz kalınabilecek ortalama miktar
(5) LD: Farelerde öldurücü miktar, LC: Farelerde öldürücü konsantrasyon
3 TEHLİKENİN TANIMLANMASI

Acil durum gözden geçirmesi
Renksiz, keskin nahoş kokulu ve aşındıncı bir gazdır. Gözler ve deri de dahil maruz kalan dokuda, aşırı tahriş ve yamklara neden olur. Gazm solunması akciğerlerde hasar, şişme, su toplaması (ödem) ve kimyasal pneumonitise yapar. Düşük sıcaklıklarda alevlenme özelliği vardır. Basmçlı gazdır. 50°C’ın altında kullanılmalı ve muhafaza edilmelidir.

Göze etkileri
Düşük yoğunluktaki ürün konjonktivite neden olur. Daha yüksek yoğunlukta ürün ile temas, şişme, ağrılı yanıldar, lezyonlar ve olası görme kaybma neden olur.

Deriye etkileri
Düşük yoğunluktaki ürün dermatite (deri yangısı) neden olur. Daha yüksek yoğunluktaki ürün ile temas, kostik yarıığma benzer yanıklara ve infiamasyona neden olur. Zehirleyici seviyede maruz kalma erken nekroz ve ciltte yara meydana gelmesiyle sonuçlanacak deri lezyonlanna yoi açar.

Yutma etkileri
Potansiyel maruz kalma yolu olarak değerlendirilmemiştir.

Solunuma etkileri
Üst solunum yolu sisteminde ve tüm mukoza tipi hücrelerde aşındırıcı ve tahriş edici etkisi vardır. Solunan gazın yoğunluğuna bağlı olarak, yanma duygusu, öksürük, hırlama, nefes darlığı, baş ağnsı, mide bulantısı ve sonunda yere yığılma ve ölüme neden olur.

Çok fazla miktarda soiunduğundarı, üst hava yolunda (larinks ve bronşlar) kostik yanığına benzer yanık ve ödem ile kimyasal pneumoııitise neden olur. Eğer akciğerlerin derinlerine inerse, akciğer ödemi ile sonuçlanır. Akciğer ödemi ve kimyasal pneumonitis ölümle sonuçlanma olasılığı mevcuttur.

Gaza maruz kalındığında ağırlaşan tıbbi durumlar
Daha önce varolan göz, cilt ve solunum sistemi hastalıkları daha da ağırlaşır.

4 İLK YARDIM VE UYGULAMALARI

Gözler
Amonyak etkilenmiş gözü en az 5dk. bol temiz su ile yıkayınız. Göz kapaklarını kaldırarak gözlerin bol suyla yıkandığından emin olun. Amonyağa maruz kalma olasılığı olan kişiler kontak lens kullanmamalıdırlar. Gözleri etkilenen kişiler derhal tıbbi müdahale yapılmasının sağlanması gerekir.
Kirlenmiş elbiseleri çıkarın ve etkilenen bölgeleri bol miktarda ilik su ile yıkayın. Eğer tahriş devam ediyor ve deride hasar oluşmuş ise, derhal tıbbi müdahale yapılmasını sağlayın.

Yutma
Potansiyel maruz kalma yolu olarak değerlendirilmemiştir.

Solunum
Aşırı maruz kalınan tüm vakalarda derhal tıbbi müdahale zorunludur Kurtarma personelinde solunum cihazı bulunmalıdır. Bilinci yerinde olan etkilenmiş kişilere yardım edilerek gazla kirlenmemiş bir alana götürülmeli ve temiz hava soluması sağlanmalıdır. Solunum problemi varsa oksijen verilmelidir. Gazla kirlenmiş alandan çabuk uzaklaşmak çok önemlidir ve eğer nefes alma durursa suni solunum ve oksijen takviyesi uygulanmalıdır. Hastanın sıcak ve sakin kalması sağlanmalıdır. Tükürüğün veya kusmuğun solunum yolunu tıkamamasına dikkat edilmelidir.

5 KULLANMA VE DEPOLOLAMA

Amonyak sistemi ile ilişkili olan tüm hatlar ve donanım topraklanmalıdır. Elektrik donanımı kıvılcım çıkartmaz veya patlama korumalı (exproof) olmalıdır.

Gaz halinde veya sıvı susuz amonyak belirli metalleri çevre sıcaklığında aşmdınr. Oksijenin varlığı alaşımsız ve yarı alaşımlı çeliklerin aşınmasını arttırır. Suyun katılması bu artışı önler. Susuz amonyak sistemleri titizlikle kuru muhafaza edilmelidir. Sadece iyice havalandırılan yerlerde kullanılmalı ve kullanım dışındayken, tüplerin kapakları takılı kalmalıdır. Tüpler sürüklenmemeli, kaydınlmamalı veya yuvarlanmamalıdır. Tüplerin taşmmalarında tüp arabalan kullanılmalıdır. Tüpler, tüp dolum basıncından daha düşük basınç düşürücü regülatör kullanılmalıdır. Hiçbir yöntemle, ürünün tüpten çıkışını hızlandırmak için tüp ısıtılmamalıdır. Kullanım noktasından tüpe gazın geri kaçması tehlikesine karşı kullanım hattında geri dönmesiz yana kullanılmalıdır.
Tüpleri fiziksel hasardan korunmalıdır. Serin, kuru, iyice havalandırılan, yerlerde bulundurulmalı ve yoğun trafik olan yerlerin ve acil çıkışların uzağında tutulmalıdır. Tüpler ahşap gibi yanıcı yapılarda bulundurulmamalıdır. Tüplerin depolandığı yerde sıcakhğm 50°C’yi aşmaması gerekmektedir. Tüpler, düşme veya devrilmelerini önlemek için dik olarak ve sağlam şekilde depolanmalıdır. “İlk giren — ilk çıkar” sistemi kullanılarak dolu tüplerin uzun zaman depoda kalmaları önlenmelidir. “SİGARA İÇİLMEZ” veya “AÇİKTA ATEŞ YAKİLMAZ” uyanlarını depolama alanında veya kullanım alanında asılı bulundurulmalıdır. Depolama alanında veya kullanım alanında tutuşturma kaynağı bulumnamalıdır.
Hiçbir zaman basmçlı gaz tüpü veya kriyojenik gaz tüpü (LC) kapalı bir alanda örneğin otomobil bagajmda, minibüs içinde veya station vagon aracm içinde taşınmamalıdır. Bir sızıntı yangın, patlama, boğulma veya zehirlenmeye maruz kalma ile sonuçlanabilir.

6 MARUZ KALMA KONTROLLERİ, KİŞİSEL KORUNMA

Çalışma sırasinda maruz kalma kontrolleri
Havadaki gaz konsantrasyonunun geçerli maruz kalma sınırlarının üzerine çıkmasını önlemek için ortamın havalandırılması gereklidir. Düşük miktarda gaz kaçağı olasılıklanna karşı laboratuvar türü bir davlumbaz yeterli olacaktır.

Gözlerin/yüzün korunması
Gaz geçirmez kimyasal gözlüğü veya uygun filtre elemanı olan tam yüz maskesi takılmalıdır.

Derinin korunması
Maruz kalmayı önlemek için koruyucu eldiven, çizme veya bütil kauçuk mamül, vücudu tamamen örten koruyucu giysi kullanılmalıdır.

Solunum korunması
Tam yüz maskeli artı basınçlı solunum havası hattı kullanılmalıdır.

Diğer/genel korunma
İşe uygun emniyet ayakkabılan, emniyet duşu, göz yıkama “şişesi” ve diğer koruma araçlan

7 FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Fiziki Hali(gaz, sıvı, katı)
Gaz (15 oC'de 1 atm'de )
Gazın özgül ağırlığı (Hava=1)
0.6
Ergime Noktası
-77,7 oC
Kaynama Noktası (1 Atm'de)
-33 oC
Kritik Sıcaklık
132 oC
Çözünürlük (H20) 20 oC'de
530 g/1
Buhar Basıncı (15oC'de)
7,5 bar-a
Koku ve Görünüm
Renksiz, Keskin kokulu
Ph
Uygulaması Yok
Patlama Sınırları (1 atm'de 20 oC'de)
Havanın ağırlıkça %15-28
8 DİĞER BİLGİLER

Linde'a ait basınçlı gaz tüpleri Linde A.Ş 'nin açık yazılı izni olmadan başka bir kuruluş tarafından tekrar doldurulamaz.

Sözlü Olarak verilmiş ve ima edilmiş garantilerin reddedilmesi

Bu belgenin hazırlanışında mümükün olduguna özen gösterilmesine rağmen

LİNDE A.Ş. olarak hernangi bir garanti verilmeesi ve burada bulunan bilglerin dogru ve eksiksiz olmalarına ilişkin bir iddiada bulunulması söz konusu degildir. Bu bilgilerin kullanıcılara uygunlugu ile ilgili veya kullanımından dogan sonuçlardan dolayı LİNDE A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez. Gerçek ve/veya tüzel kişiler buradaki bilgileri kendi özel amaçlarına uygunlugu konusunda kendileri karar vermelidir.


 
Tüm Hakları Saklıdır. 2008 MERİH TİCARET
Sitede Bulunanlar içeriklerin tamamı MERİH TİCARET'e aittir. Bu içeriklerin izin alınması veya kaynak gösterilmesi kesinlikle yasaktır.
Her Türlü Soru ve Önerileriniz için: bilgi@merihticaret.com.tr
 Bu site en iyi internet explorer 6 ve 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.