ANASAYFA KURUMSAL PROFİL ÜRÜNLER HIZLI SİPARİŞ FORMU SERTİFİKALAR İLETİŞİM
 
Sın ai Gazları
:: Oksijen
:: Azot
:: Argon
:: Asetilen
:: Corgon
:: Karbondioksit
:: Amonyak
:: KuruHava
:: Hidrojen
:: Helyum
:: Propan
:: Varigon
:: Cronigon
Med ikal Gazlar
:: Medikal Oksijen
:: Azot Protoksit
Öze l Gazlar
:: Etilen Oksit
:: Metan Gazı
:: Özel Karışımlar
Gıd a Gazları
:: Gıda Gazları
Gaz  Ekipmanları
:: Regülatörler
:: Emniyet Ekipmanları
:: Balon Şişirme Aparatı
:: Kaynak Telleri
:: Hortumlar
:: Kesme Ve Kaynak Setleri
:: Diğer Ekipmanlar
1 KİMYASAL ÜRÜN KİMLİĞİ

Ürün Adı: Etilen Oksit
Kimyasal Adı: Etilen Oksit
Kullanım Alanı: Tüm dünyada en yaygın olarak kullanılan sterilizasyon gazıdır. Her türlü tıbbi malzemenin (şırıngalar, ameliyat iplilderi, ameliyat malzemeleri, önlükler, örtüler vb.) steril edilmesinde kullanılır. Ayrıca polimer sanayisinde de kullanılır. Dezenfektan olarak da kullanılmaktadır.

2 BİLEŞİM, BİLEŞENLER İLE İLGİLİ BİLGİ
Bileşen %
Hacim
Par. Pat.
Tüzüğü
PEL-
OSHA
(2)
TLV-
ACGIH
(3)
LD50 veya
LC50
(5)
Helyum
Förmül: He
Cas No: 7440-59-7
99.999 min.

50 ppm
MAK(1)

1ppm
TWA(4)
1ppm TWA LC50:4350 ppm
solunum / farelerde
1 saat

11.07. 1993 Tarih 21634 sayılı Resmi Gazete’de yaymlanan Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği’ne göre tehlikeli madde olarak sınıflandınlmıştır.
(1) MAK: Kapalı işyeri havasında bulunmasına müsaade edilen ve orada 8 saat çalışacak olanların sağlıklarını bozmayacak azami miktar
(2) PEL — OSHA: A.B.D Iş Güvenliği Işçi Sağlığı İşçi Sağlığı İdaresi’ nce Verilen Maruz Kalıııma Sınırı
(3) TLV —ACGIIHI: Amerika Devlet Sanayi Hijyeni Görevlileri Birliği, Eşik Sınır Değeri
(4) TWA: 8 saatlik işgünü boyunca maruz kalmabilecek ortalama miktar
(5) LD: Farelerde öldürücü miktar, LC: Farelerde öldürücü konsantrasyon

3 TEHLİKENİN TANIMLANMASI

Acil durum gözden geçirmesi
Renksizdir, hoş kokuludur, çok parlayıcı ve zehirli gazdır. Yangın ve patlama tehlikesi vardır. Isı, kıvılcım ve alevlerden uzak tutulmahdır. Etilenoksite maruz kalmak merkezi sinir sisteminde baskıya, kansere ve üreme sisteminde zehirlenmeye neden olur. Bu ürünün insanlarda kanserojen etki yaptığından ve üreme sistemine zehirleyici etkisi olduğundan süphelenilmektedir. Tehlikeli polimerleşme ve patlayıcı aynşma meydana gelebilir. Basmçlıdır. 50°C ‘ın altında kullanılmalı ve muhafaza edilmelidir.

Göze etkileri: Tahrişe neden olabilir.

Deriye etkileri: Gaz veya sıvı etilen oksit ile temas tabrişe veya kendine özgü bir yamğa neden olabilir. Kızanklık, deri yangısı, su toplama, ödem, yanık ve doku zedelenmesi oluşabilir. Deri ile temas eden sıvının hızla buharlaşmasmın bir çeşit soğuk yamğma neden olduğu bildirilmiştir. Soğuk yanığı, derinin gri veya beyaz renge dönüşmesidir ve arkasından su toplaması olasıdır.

Yutma etkileri: Potansiyel maruz kalma yolu olarak değerlendirilmemiştir.

Solunuma etkileri: Gözleri, burnu, boğazı, ve akciğerleri tahriş edebilir. Solunan düşük miktarlar, gecikmiş mide bulantısına neden olabilir. Yüksek miktarlann solunması uyuşturucu etkisi gösterebilir ardından öksürük, kusma meydana gelebilir, solunum yollarının tahriş olmasma neden olacak nevrotoksik etki oluşabilir ve bu anfizem, bronşit ve akciğer ödemi ile sonuçlanabilir. Hızlı bir şekilde koku alma duyusunun azalmasına neden olduğu bildirilmiştir. Metabolik ve oxalurya ile koma görülmüştür. insanlarda kronik zehirlenmeye neden olduğu bilinmektedir. Etilenoksit insanda kanserojen etkiye sahiptir. Maruz kalındığında, üreme sisteminde düşükle sonuçlanabilecek zehirlenmeye neden olabilir.

Etilen okside maruz kalmış işçilerde kromozom bozuklukları saptanmıştır.

4 İLK YARDIM VE UYGULAMALARI

Gözler: Maruz kalma olasılığı olan kişiler kontak lens kullanmamalıdırlar. Gaza maruz kalan göz/gözler bol su ile yıkanmalıdır. Göz kapaklarını kaldırarak gözlerin bol suyla temizlendiğinden emin olunmalıdır. En az 15 dakika yıkamaya devam edilmelidir. Derhal tıbbi müdahale yapılması sağlanmalıdır.

Deri: Kirlenmiş elbiseleri çıkarılmalı ve etkilenen bölge bol miktarda ılık su ile yıkanmalıdır. Sonradan yanıklar oluşabilir, derhal tıbbi müdahale yapılması sağlanmalıdır.

Yutma: Potansiyel maruz kalma yolu olarak değerlendirilmemiştir.

Solunum: Aşırı maruz kalınan tüm vakalarda derhal tıbbi müdahale zorunludur. Kurtarma personelinde solunum cihazı bulunmalı ve kuvvetli yangın ve patlama tehlikesinin bilincinde olmalıdır. Bilinci yerinde olan etkilenmiş kişilere yardım edilerek gazla kirlenmemiş bir alana götüri eli, uzanmalan sağlanmalı, sıcak tutulmalı ve yeterli miktarda ılık su verilerek midelerindeki etilen oksit yıkanmalıdır. Aşırı maruz kalınan durumlarda, yeterli bir kişi tarafından hastaya oksijen de verilmelidir. Doktor akciğer ödemi belirtisinin olup olmadığına bakmalıdır. Bilinci yerinde olmayan kişiler gazla kirlenmemiş alana taşımp, ağızdan suni solunum ve oksijen takviyesi de yapılmalıdır. Solunum tekrar başladığında, tedaviye yukarıda anlatıldığı gibi devam edilmelidir.

5 KULLANMA VE DEPOLOLAMA

Elektrik donanımı kıvılcım çıkartmaz ve patlama korumalı (ex-proof) olmalıdır.

Etilen oksitin aynşmasmda katalizör olarak rol alan metaller: bakır, gümüş, civa, magnezyum ve bunlarm alaşımlarıdır. Potasyum, kalay, çinko, alüminyum ve demir oksitler etilen oksitin polimerleşmesini hızlandırma eğilimindedir. Etilen oksit sistemi ile ilgili tüm hatlar ve donamm topraldanmalı ve hat üzerinde flanş gibi süreksizlik noktalannda iletkenliğini sağlamak üzere köprüleme yapılmalıdır. Bu malzeme etiketinde özellilde belirtilmedikçe, böcek ilacı olarak kullanılamaz.

Iyi havalandınlan yerlerde kullamlmalıdır. Kullanım dışındayken, tüplerin kapaldarı takılı kalmalıdır. Vana herbir kullanımdan sonra ve tüp boşalınca kapatılmalıdır. Tüpler sürüklenmemeli, kaydırılmamalı veya yuvarlanmamalıdır. Tüplerin taşmınalarında tüp arabaları kullamlmalıdır. Tüpler, tüp dolum basmcından daha düşük basınçta çalışan boru veya tesisata bağlanacak ise basınç düşürücü regülatör kullanılmalıdır. Gaz tüpten doğrudan kullanılmamalıdır. Hiçbir şekilde, urun ün tüpten çıkış hızım yükseltmek için tüp ısıtılmamalıdır. Kullanım hattmdan tüpe gaz geri kaçışmı engellemek için, kullanım hattı üzerinde çek vali takılı olmalıdır Tüpteki gaz başka bir tüpe veya gaz sızdırmaz bir kaba aktanlmamalıdır. Tüpler fiziksel hasardan korunmalıdır.

Serin, kuru, iyice havalandırılan, yerlerde bulundurulmalı ve yoğun trafik olan yerlerin ve acil çıkışların uzağında tutulmalıdır. Tüpler ahşap gibi yanıcı yapılarda bulundurulmamalıdır. Tüplerin depolandığı yerde sıcaklığın 50°C’yi aşmaması gereklidir. Tüpler, düşme veya devrilmelerini önlemek için dik olarak ve sağlam şekilde depolanmalıdır. “Ilk giren — ilk çıkar” sistemi kullanılarak dolu tüplerin uzun zaman depoda kalmaları önlenmelidir. “SİGARA IÇILMEZ” veya “AÇIKTA ATEŞ YAKİLMAZ” uyarılanm depolama alanında veya kullanım alanında asılı bulundurun. Depolama alanında veya kullanım alanında tutuşturma kaynağı bulunmamalıdır.

Gaz tüpleri için genel uyarı: Hiçbir zaman basınçlı gaz tüpleri veya kriyojenik (çok düşük sıcaklıldarda sıvılaştırılınış) gaz tüpleri (LC ‘ler) kapalı bir alanda, örneğin otomobil bagajmda, minibüs içinde veya station wagon aracın içinde taşımamalıdır. Bir kaçak yangm, patlama, boğuhna veya zehirlenmeye neden olabilir.

6 MARUZ KALMA KONTROLLERİ, KİŞİSEL KORUNMA

Çalışma sırasında maruz kalma kontrolleri
Bir davlumbazla cebri havalandırma yapılmalıdır. Maruz kalma seviyesinin üzerinde bırıkımı nlemek için lokal havalandırma yapılmalıdır. Elektrik kodlanna uygun makina donanım kullanılmalıdır.

Gözlerin/yüzün korunması
İşe uygun koruyucu yüz siperi veya gözlük kullamlmalıdır.

Derinin korunması
Etilen oksit plastiklerin çoğunu yumuşatır ve lastikesasli malzemelerin yüzeyinde kabarıklıklar oluşturur. Etilen oksite dayamkh eldiven ve koruyucu elbiseler kullanılmalıdır.

Solunum korunması
C düzeyinde tam yüz maskeli solunum koruma cihazı veya bağımsız solunum cihazı acil durumda kullanılmak üzere hazır olmalıdır Bu donanımı “artı basınç kullanım” konumunda çalıştırın. Günlük çalışmada hava beslemeli solunum cihazı kullanılmalıdır.

Diğer/genel korunma
İşe uygun emniyet ayakkabıları, emniyet duşu, göz yıkama “şişesi” kullanılmalıdır.

7 FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Fiziki hali (gaz,sıvı,katı)
Gaz
Gazın özgül ağırlığı (Hava=1)
1.5
Ergime noktası
-112 oC
Kaynama Noktası (1 Atm'de)
-10.4 oC
Buhar Basıncı (20 oC'de)
1.4 bar
Ph
Uygulaması yok
Kritik Sıcaklık
-240 oC
Parlama noktası
(Açık kap) - 17.8 oC
Çözünürlük (H20)
Çok çözünür / tepkimeye girer
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı
440 oC
Koku ve Görünüm
Renksiz, hoş kokulu gazdır.
Patlama sınırları
Havanın ağırlıkça %3-100
8 DİĞER BİLGİLER

Linde'a ait basınçlı gaz tüpleri Linde A.Ş 'nin açık yazılı izni olmadan başka bir kuruluş tarafından tekrar doldurulamaz.

Sözlü Olarak verilmiş ve ima edilmiş garantilerin reddedilmesi

Bu belgenin hazırlanışında mümükün olduguna özen gösterilmesine rağmen

LİNDE A.Ş. olarak hernangi bir garanti verilmeesi ve burada bulunan bilglerin dogru ve eksiksiz olmalarına ilişkin bir iddiada bulunulması söz konusu degildir. Bu bilgilerin kullanıcılara uygunlugu ile ilgili veya kullanımından dogan sonuçlardan dolayı LİNDE A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez. Gerçek ve/veya tüzel kişiler buradaki bilgileri kendi özel amaçlarına uygunlugu konusunda kendileri karar vermelidir. 
Tüm Hakları Saklıdır. 2008 MERİH TİCARET
Sitede Bulunanlar içeriklerin tamamı MERİH TİCARET'e aittir. Bu içeriklerin izin alınması veya kaynak gösterilmesi kesinlikle yasaktır.
Her Türlü Soru ve Önerileriniz için: bilgi@merihticaret.com.tr
 Bu site en iyi internet explorer 6 ve 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.